F.H. Pulio Krzysztof Gebel  
ul. Żegiestowska 3
50-542 Wrocław 

§ 1

Regulamin rozpatrywania reklamacji przewiduje dwa rodzaje zgłoszeń:

 • wynikające z usterek dostarczonego towaru
 • wynikające z niezgodności towaru z umową

§ 2

Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie zgłoszenia mailowego lub przysłanego na piśmie zawierającego następujące informacje:

 1. numer produktu
 2. nazwa produktu
 3. ilość sztuk
 4. kopia dowodu zakupu przez klienta
 5. dokładny powód reklamacji i opis usterki

§ 3

Reklamacja wynikająca z usterek dostarczonego towaru będzie przyjęta do rozpatrzenia jeżeli:

 • zostały podane wszystkie informacje zgodnie z zapisem §2 
 • towar został należycie zabezpieczony do transportu tj. w sposób wyłączający wątpliwość,
  czy zgłaszana usterka powstała u użytkownika, czy w trakcie transportu.

§ 4

Dział Reklamacji każdorazowo przeprowadza weryfikację poprawności nadesłanych produktów
 i dokumentów z danymi zawartymi w pisemnej informacji dotyczącej przedmiotowych reklamacji, o których mowa w §2. W przypadku stwierdzenia niezgodności towar zostanie odesłany do Klienta.

§ 5

W wyniku uznania reklamacji, następuje wymiana towaru lub jego naprawa. W przypadku braku możliwości wymiany czy naprawy nastąpi zwrot gotówki (korekta).

§ 6

Reklamacja wynikająca z niezgodności towaru z zamówieniem będzie przyjęta do rozpatrzenia jeżeli:

 • został podany powód reklamacji oraz podana specyfikacja niezgodności
 • zgłoszenie  zostało dokonane nie później niż 7 dni od daty dostarczenia lub odbioru towaru.

§ 7

Za towar niezgodny z umową uznaje się produkty:

 • dostarczone niezgodnie z zamówieniem
 • niezgodne z dokumentem sprzedaży co do rodzaju oraz ilości w chwili wydania
 • towar nie nadaje się do celu określonego przez kupującego
 • towar nie odpowiada podanemu przez firmę Pulio opisowi.

§ 8

Reklamacji nie podlegają:

 • cechy fabryczne reklamowanego produktu
 • towary, którym minął okres gwarancji producenta
 • minęły 24 miesiące od daty zakupu potwierdzonej fakturą zakupu dokonanego w firmie Pulio
 • uszkodzenia mechaniczne
 • naturalne ślady zużycia produktu powstałe w trakcie jego eksploatacji
 • uszkodzenia towarów powstałe w wyniku nieprawidłowego zabezpieczenia podczas transportu od Klienta do Działu Reklamacji

§ 9

Reklamacje nie będą rozpatrywane jeśli:

 • towar nie został zakupiony w firmie Pulio
 • przesyłka nie zawiera informacji umożliwiających rozpoznanie reklamacji zgodnie z opisem w § 2
 • twierdzono próby samodzielnej naprawy lub modyfikacji towaru

§10

W przypadku zgłoszenia reklamacji, które są niezasadne np. zabawka ma rozładowane baterie/akumulator, nie został włączony przycisk on/off,  usterka zabawki wynika z niewłaściwej obsługi niezgodnej z zapisem w instrukcji itp. – takie reklamacje będą odsyłane na koszt zgłaszającego.

§ 11

Wyczerpane baterie demonstracyjne w zabawce nie stanowią podstawy do złożenia reklamacji.

§ 12

Termin rozpatrzenia reklamacji  wynosi 14 dni od dnia przyjęcia towaru do reklamacji, natomiast w przypadku gdyby zaistniała potrzeba przedłużenia czasu naprawy (np. brak części) podmiot zgłaszający reklamację zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.  W poszczególnych przypadkach termin może zależeć od sposobu rozpatrywania reklamacji przez dostawców i producentów współpracujących z firmą Pulio.

UWAGA: w przypadku braku załączenia informacji dot. reklamacji zgodnie z §2, 14-to dniowy termin rozpatrzenia reklamacji biegnie od dnia uzupełnienia braków formalnych dokumentacji reklamacyjnej.

§ 13

W przypadku otrzymania towaru uszkodzonego/zniszczonego w transporcie, podstawą złożenia reklamacji jest protokół sporządzony przy kurierze.

W razie wszelkich pytań i wątpliwości dotyczących rozpatrywania reklamacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu 071 352 07 80.